Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Anna Tukesi ry ja sen kotipaikka on Salo

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisesti Salon alueella tarjota apua arjen eri tilanteisiin ja haasteisiin. Tarkoituksena on helpottaa hädänalaisessa elämäntilanteessa olevia ja luoda harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia myös vähävaraisille. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kehittää alueen hyväntekeväisyystahojen yhteistyötä ja luoda verkostoja joiden avulla pystytään auttamaan ihmisiä vielä kokonaisvaltaisemmin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• järjestää harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla ja hankkii tarvittavia välineitä
• toimii yhteistyössä ja myös kehittää alueen hyväntekeväisyysjärjestöjen ja -ryhmien keskinäistä yhteistyötä
• ottaa vastaan tavaralahjoituksia toimitettavaksi eteenpäin apua tarvitseville sekä tehostaa ruoka-avun saavutettavuutta ja tarjontaa
• järjestää erilaisia tapahtumia Salon alueella

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi rekisteröidyttyään:

• ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
• järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
• harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
• hankkia erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin suojelijoita, tukijoita, sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäsenyys voi olla kannatusjäsenyyttä tai kunniajäsenyyttä. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua siihen ansioitunut henkilö. Kannatusjäsen kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole velvoitteita, eikä vastuuta yhdistyksessä. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi hallitukseen, mutta hänellä on oikeus osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu

Kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vapaaehtoinen, ei pakollinen suoritus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kolme (3) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin ja muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin (1). Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeuden hallitus voi myös antaa valitsemalleen toimihenkilölle.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat käytetään samalla tavalla kuin yhdistyksen purkautuessa.