Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Anna Tukesi ry ja sen kotipaikka on Salo

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Anna tukesi on uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään Salon apua tarvitsevien ja vähäosaisten henkilöiden toimeentuloa ja hyvinvointia.

 • Yhdistys ottaa vastaan tavaralahjoituksia toimitettavaksi eteenpäin apua tarvitseville, sekä tehostaa ruoka-avun saavutettavuutta ja tarjontaa
 • Yhdistys tarjoaa apua paikallisesti Salon alueella hädänalaisessa ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville henkilöille.
 • Yhdistys kehittää alueen hyväntekeväisyystahojen yhteistyötä ja luo verkostoja, joiden avulla pystytään auttamaan ihmisiä kokonaisvaltaisemmin
 • Yhdistys järjestää matalankynnyksen toimintaa, johon ihmisten on helppo osallistua. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä, lisää mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja edistää yksilön hyvinvointia
 • Yhdistys voi hakea erilaisia rahoituksia toimintaansa ja tehdä erilaisia projekteja
 • Yhdistys lahjoittaa vastaanottamiaan aineellisia ja aineettomia lahjoituksia niitä tarvitseville perheille, kriisiperheisiin tai muihin avuntarpeessa oleviin kohteisiin
 • Yhdistys luo yhteyksiä muihin auttamisjärjestöihin, jotka pyrkivät yhteisesti lievittämään vähävaraisten henkilöiden hätää ja toimii niiden kanssa yhteistyössä
 • Yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • anoa toimintaansa erilaisia rahoituksia ja apurahoja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
 • hankkia erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin suojelijoita, tukijoita, sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun yhdistyksen ilmoittamalle tilille nimi- ja yhteystietoineen. Varsinaisen jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen toiminnan tarkoitus sekä säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Lisäksi jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja yhteisöille ja säätiöille. Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt, säätiöt, yhdistykset, yritykset tms., jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsenten kutsumisesta tekee päätöksen yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole suoritettu 2 kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Hallitus voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vapaaehtoinen, ei pakollinen suoritus. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Lisäksi jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja yhteisöille ja säätiöille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kaksi (2) -neljä (4) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin ja muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeuden hallitus voi myös antaa valitsemalleen toimihenkilölle.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen virallisella Facebook-sivustolla.

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Varsinaiset kokoukset
 

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
 3. valita hallituksen puheenjohtaja;
 4. valita hallituksen muut jäsenet;
 5. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa
 6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat käytetään samalla tavalla kuin yhdistyksen purkautuessa.